นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวลูกค้า ซึ่งระบุเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไขและความจําเป็นของบริษัทในการเก็บประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้า Deep N Dope จากช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทโดยตรง อาทิเช่น ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท, Social Media ของบริษัท (เช่น Line Official Account, Facebook และ Instagram) และผ่านช่องทาง Online Marketplace ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าทั้งหมด (“ลูกค้า”) ทราบ

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าเข้ามาภายในพื้นที่ร้าน และ/หรือซื้อสินค้าและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ทางบริษัทจะถือว่า ลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว และหากลูกค้าไม่อนุญาตให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทมีต่อลูกค้า

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สําหรับการซื้อขายสินค้า Deep N Dope ของทางบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ ของบุคคลภายนอก ที่บริษัทไม่มีอํานาจควบคุมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การประมวลผลข้อมูลโดยผู้ให้บริการ Online Marketplace ซึ่งเป็นส่วนที่ลูกค้าต้องศึกษาและทําความตกลงเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการขาย การจัดส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการต่างๆ ของบริษัทที่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจําเป็นต้องประมวลผล

ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เพื่อการให้บริการขายและ/หรือจัดส่งสินค้า การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าในรูปแบบต่างๆ บริษัทมีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังต่อไปนี้

สําหรับการจําหน่ายสินค้าในลักษณะ B2B บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนของนิติบุคคล ได้แก่ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ตัวแทนผู้รับมอบอํานาจ หรือตัวแทนฝ่ายขายหรือฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่บริษัทต้นสังกัด อาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัท

สําหรับการจําหน่ายสินค้าในรูปแบบ Online ได้แก่

 1. ข้อมูลชื่อนามสกุลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลเทคนิคที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ เช่น IP Address หรือข้อมูลเครื่องมือ ที่ลูกค้าใช้สําหรับการเชื่อมต่อกับช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท
 2. ข้อมูลสําหรับการจัดส่งสินค้าและติดต่อลูกค้า อาทิ ที่อยู่การจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เช่น email
 3. ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้า รายละเอียดสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล หลักฐานการชําระเงินที่ลูกค้าชําระให้แก่บริษัทสําหรับค่าสินค้าต่างๆ เช่น ข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัตรเครดิต ที่ใช้ในการชําระค่าสินค้า
 4. ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่บริษัทเกี่ยวกับลักษณะการทําการตลาดที่ลูกค้าต้องการหรือข้อมูลที่ลูกค้าให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสํารวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใดๆ กับบริษัท

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ตามที่ระบุไว้) จะได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ และระยะเวลา ดังนี้:

 1. เพื่อการดําเนินกระบวนการซื้อขายและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการยืนยันคําสั่งซื้อสินค้า ยืนยันลูกค้าผู้ซื้อ สินค้า ยืนยันการชําระเงิน และการใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อในการจัดส่งสินค้า โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้บริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า และตลอดระยะเวลาการเรียกร้องใด ๆ ที่ลูกค้าอาจมีตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด เช่น ระยะเวลาในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น
 2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องดําเนินการ เช่น การจัดทําบัญชีและชําระภาษีของบริษัท และการจัดทําเอกสารใบกํากับภาษีให้แก่ลูกค้าตามที่ลูกค้าร้องขอ สําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์นี้ บริษัทมีความจําเป็นเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลากรอบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
 3. เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ซึ่งบริษัทกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ เพื่อวัตถปุระสงค์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปีภายหลังจากการซื้อสินค้าครั้งสุดท้ายของลูกค้า
 4. เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ลูกค้าติดต่อทางบริษัท (เช่น เพื่อการตอบคําถามหรือการจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ) ซึ่งบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีดังกล่าวเพียงระยะเวลาที่จําเป็นสําหรับการสื่อสารแต่ละครั้ง ระหว่างบริษัทและลูกค้าเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน เพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงการให้บริการของบริษัท
 5. เพื่อการปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการเรียกร้องหรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ ที่บริษัทและลูกค้าอาจมีระหว่างกัน โดยบริษัทสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ตามที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง) เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 ปีภายหลังจากการซื้อสินค้าครั้งสุดท้ายของลูกค้า
 6. เพื่อการพิจารณาสิทธิในการเข้าร่วมในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่บริษัทอาจจัดขึ้นซึ่งลูกค้าตกลงเข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ โดยบริษัทย่อมมีความจําเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลอดระยะเวลากิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าว และเป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะของภาพถ่ายที่จะถูกใช้เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลาเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
 7. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า เพื่อการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอื่นของบริษัทซึ่งตรงกับความสนใจของลูกค้า ให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว จนกว่าลูกค้าจะยกเลิกความยินยอมที่ลูกค้าได้ให้แก่บริษัท

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 1. ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัท เพื่อการให้บริการขายและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการจัดส่ง สินค้าจากบริษัทให้แก่ลูกค้า ที่ปรึกษาต่างๆ ของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทรับประกันที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้าเฉพาะเท่าที่จําเป็นภายใต้กรอบ เงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะได้จัดทํา และลงนาม ร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก ดังกล่าว และ
 2. หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานนั้นตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร เป็นต้นหรือตามคําสั่งของหน่วยงานดังกล่าว

คํารับประกันการดําเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัท ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทําลายหรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจําเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียน ซึ่งหากเป็นกรณีที่ท่านใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิให้ท่านทราบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบที่กฎหมาย กําหนด โดยท่านสามารถติดต่อมาที่อีเมล: deepndopebrand@gmail.com

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้

บริษัทฯ มีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (“ผู้ใช้บริการ”) ทราบว่า บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้คุกกี้ ในการทํางานหลายส่วนของเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ให้ สมบูรณ์แบบ รวมถึงเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ และด้วยเหตุที่การใช้คุกกี้ ถือว่าเป็น หนึ่งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้ คุกกี้นี้ขึ้น โดยบริษัทรับประกันการใช้คุกกี้ด้วยจุดประสงค์ที่จํากัดเท่าที่จําเป็น และรับประกันมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดําเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการเว็บไซต์ของทางบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์นี้

ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน

บริษัทอาจมีความจําเป็นในการใช้คุกกี้ซึ่งมีลักษณะเป็น text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการเพื่อการจัดเก็บบันทึกการ ใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกใช้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการ ทํางานของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภท เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจําเป็นอย่างมากต่อการทํางานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การหยิบสินค้าลงตะกร้าเพื่อการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น
 2. Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจําสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
 3. Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดําเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และ
 4. Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้ เพื่อการนําเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดําเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

ในส่วนของคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies นั้น หากได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ บริษัท จะใช้คุกกี้ดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ที่บริษัทใช้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายกําหนดได้ด้วยการถอนความยินยอมได้จากทางหน้าเว็บไซต์ หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อบริษัทได้ที่: deepndopebrand@gmail.com และผู้ใช้บริการสามารถลบคุกกี้ บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน